Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę

Zbiorowe zaopatrzenie wsi w wodę

 

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które chcą zrealizować  inwestycje infrastrukturalne z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Kwota udzielanej pożyczki wynosi do 1 mln zł.

 

 

Przeznaczenie Pożyczki

 

Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie Zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, polegających na:

1. Budowie lub przebudowie sieci wodociągowej, obejmującej:

a) przewody wodociągowe magistralne z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.),

b) przewody wodociągowe rozdzielcze, obejmujące przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie,

 

2. Budowie lub przebudowie stacji wodociągowych, obejmującej:

a) budynki z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażone w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne,

b) urządzenia techniczne i technologiczne (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno - powietrzne, itp) służące do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorniki do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp.,

c) urządzenia zagospodarowania terenu, jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.

 

3) inwestycjach wymienionych w pkt. 1) i 2) realizowanych łącznie.

 

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów już poniesionych przed datą złożenia wniosku do funduszu.

 

 

Zasady naboru wniosków

 

Na stronie www.efrwp.pl ukazuje się ogłoszenie o naborze wniosków. Nabór rozpoczyna się 10 dni po publikacji tego ogłoszenia  i kończy się wraz z upływem wskazanego w nim terminu. Wnioski należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego. Formularze dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Pożyczkę otrzymają uczestnicy, którzy podczas oceny wniosków dokonywanej przez Komisję Konkursową otrzymali największą liczbę punktów.

 

 

Zasady udzielania Pożyczek

 

Wniosek poddawany jest w kolejności ocenie formalnej, finansowej oraz merytorycznej. Te, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i finansową poddawane są analizie merytorycznej. Sprawne nadesłanie wniosku zwiększa szanse na otrzymanie pożyczki gdyż na tym etapie dodatkowe punkty zyskają ci wnioskodawcy, którzy przesłali do nas wniosek jako jedni z pierwszych. Podczas analizy merytorycznej oceniany będzie wpływ inwestycji na rozwój obszarów wiejskich.

Status laureatów uzyskają wnioskodawcy, którzy otrzymali największą liczbę punktów. O tym ile wniosków zostanie wyróżnionych zadecyduje ustalona przez fundusz wysokość limitu środków. Informacja o uzyskaniu możliwości otrzymania pożyczki zostanie przesłana drogą mailową. Jednostka samorządu terytorialnego ma 30 dni, od  uzyskania powyższej informacji, na złożenie wniosku w formie papierowej.