Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Garzyn

CO?

 

Garzyn to wieś typowo rolnicza, gdzie tereny uprawne stanowią 77% całej powierzchni. Wskaźnik lesistości wynosi zaledwie 13%, stąd świat zwierzęcy jest dość ubogi. I choć można tu znaleźć jeszcze cenne kompleksy łąk i torfowisk na kredzie jeziornej z interesującą roślinnością kalcyfilną i halofilną (skupiającą wiele osobliwości florystycznych w skali Wielkopolski), to brak wystarczającej wiedzy z zakresu przyrody  oraz jej ochrony skutkuje postępującym wyniszczeniem istniejącego ekosystemu. Aby temu przeciwdziałać, niezbędne jest prowadzenie szeroko rozumianej edukacji przyrodniczej. Tak zrodził się pomysł zajęć  w plenerze i wytyczenia ścieżki edukacyjnej „Co w trawie piszczy?” dla dzieci. Będą one mogły opuścić mury przedszkola i szkoły, zbliżyć się do przyrody i najbliższego otoczenia. Mając świadomość, że tej grupie wiekowej przeważa myślenie konkretno-obrazkowe, najbardziej efektywnym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności przyrodniczych będzie droga doświadczeń i bezpośrednich obserwacji. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna będzie wyznaczona tak, aby zaprezentować przyrodę jako zespół elementów i procesów tworzących wspaniały system będący środowiskiem, w którym uczniowie i przedszkolaki żyją. Na ścieżce zamontowanych zostanie 5 tablic edukacyjnych oraz 10 drewnianych figurek dekoracyjnych o tematyce przyrodniczej, a także ławki, mostek, drewniane płytki i paliki oraz nasadzone krzewy ozdobne. Gdy ścieżka będzie już gotowa, zostanie przeprowadzonych 10 godz. zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym nt. zasobów przyrodniczych występujących kiedyś i dziś na tym obszarze oraz przyczyn zanikania niektórych gatunków w ekosystemie.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie „Razem z nami”, które zostało założone w lutym 2008 r. Jego członkami są pracownicy i rodzice Zespołu Szkół w Garzynie. Stowarzyszenie powstało z myślą o uczniach i lokalnym środowisku. Jego założyciele chcieli udowodnić, że w dzisiejszych trudnych czasach nie można mieć nieustannych pretensji o finanse do władz, ale trzeba samemu wyjść z inicjatywą i pokazać młodemu pokoleniu, że niemodna i bezinteresowna praca społeczna ma sens i daje satysfakcjonujące efekty.

 

Stowarzyszenie corocznie organizuje festyny rodzinne dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych oraz osób niepełnosprawnych, które spotkają się z ogromną akceptacją i uznaniem środowiska lokalnego, co znajduje swój wyraz w artykułach „Życia Gminy Krzemieniewo” oraz portalach społecznościowych. Wspólnie z Urzędem Gminy w Krzemieniewie każdego roku organizowane są półkolonie dla dzieci z Garzyna, Górzna i Zbytek oraz niezapomniane spotkania dla osób samotnych z tego terenu. W ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem” zapewniany jest w przedszkolu posiłek regeneracyjny dla każdego przedszkolaka. W celu podwyższenia wiedzy pedagogiczno-psychologicznej o wychowaniu dzieci i problemach dorastania zorganizowany został cykl wtorkowych spotkań dla rodziców w charakterze warsztatowym. W ramach współpracy z Gminnym Klubem Sportowym w Krzemieniewie możliwym stał się udział  uczniów z Zespołu Szkół w Garzynie w treningach piłki nożnej, które są alternatywną formą  spędzania czasu wolnego.  Stowarzyszenie organizowało zajęcia aerobiku, zumby i języka angielskiego.  Stara się również pomagać dzieciom ubogim z najbliższego terenu poprzez organizację zbiórki odzieży, paczek „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, finansowanie klasowych wycieczek, zakup przyborów i pomocy szkolnych, opału na zimę  czy poprzez wsparcie finansowe. Stowarzyszenie zrealizowało takie projekty jak: „Atrakcyjne spędzanie wolnego czasu” (współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu), „My Wielkopolanie” (współpraca z PISOP w Lesznie) i „Integracja w rytmach country” (współpraca z PISOP w Lesznie).


Stowarzyszenie prowadzimy działalność nieodpłatną, a głównym źródłem finansowania są składki członkowskie, darowizny oraz środki pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

GDZIE?

 

Garzyn, gm. Krzemieniewo, woj. wielkopolskie

 

 

KIEDY?

 

II kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Tablice edukacyjne dopełniły ścieżkę. Teraz już wiadomo, co w trawie piszczy.

 

Ścieżka w trakcie powstawania: zasadzono krzewy i drzewka, zamontowano ławki i mostek drewniany, a także paliki z linami.

 

Dla przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkół w Krzemieniewie zorganizowano 10 godz. zajęć przyrodniczych. Rozmawiano m.in. o tym co to jest środowisko, czego potrzebują rośliny do życia, jak pomagać żyć roślinom i zwierzętom, które miejsca w okolicy wymagają ratunku, co zanieczyszcza powietrze, jak żyć ekologicznie we własnym domu, jakie są sposoby na oszczędzanie wody. Bardzo pożyteczne zajęcia.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

 

Materiały do pobrania