Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Samorządy Kredyty Kredyty na budowę dróg

Kredyty na budowę dróg

Drogi na terenach wiejskich to nie tylko ułatwienie transportu rolniczego i dojazdu do pól, ale również, a może przede wszystkim zwiększenie osadnictwa, rozwój drobnej przedsiębiorczości i napływ kapitału. Z preferencyjnych kredytów Fundacji mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, realizujące przedsięwzięcia w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych. Od uruchomienia przez Fundację w 1994 roku programu wspierania dróg wiejskich możliwe było zrealizowanie ponad 2 tys. inwestycji drogowych na łączną kwotę 725 mln zł. Środki Fundacji w łącznej kwocie blisko 270 mln zł (dotacje i preferencyjne kredyty) umożliwiły wybudowanie lub zmodernizowanie pond 3 tys. km dróg wiejskich.

 

 

Warunki kredytu

 

Kredyty są udzielane na okres do 5 lat, włączając w to okres karencji nie dłuższy niż rok, a maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tys. zł. Kredyt może finansować do 100% kosztów zadania inwestycyjnego.

 

 

Tryb udzielenia kredytu

 

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek kredytowy, złożony w Funduszu, który sprawdza m.in. kompletność wniosku, stan przygotowania inwestycji, udokumentowanie pokrycia finansowego inwestycji. Do każdego wniosku kredytowego wnioskodawca dołącza dokumenty określone w regulaminie i wniosku. Ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank po uprzednim zaopiniowaniu wniosku o kredyt przez Fundusz. Pozytywna ocena wniosku, jak i propozycja udzielenia kredytu dokonana przez Fundusz, nie są dla banku wiążące. Regulamin i wzory wniosków dostępne są w Funduszu i w bankach.

 

 

Banki współpracujące

 

Bank Millennium S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

SGB Bank SA i banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB)

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze