Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Archiwum Fotowoltaika Mikroinstalacja fotowoltaiczna – od pomysłu do realizacji

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – od pomysłu do realizacji

1. WYMOGI FORMALNO - PRAWNE

 

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.).

 

Zgodnie z ustawą mikroinstalacją jest odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

 

O przyłączenie mikroinstalacji do sieci może starać się:

 • osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • pozostałe podmioty prawa.

 

Regulacja prawna (ustawa Prawo energetyczne) wskazuje na dwa tryby postępowania w przypadku przyłączenia mikroinstalacji:

 • przyłączenie na podstawie zgłoszenia - gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu i jeśli przyłączany do sieci dystrybucyjnej jest odbiorcą końcowym.
 • przyłączenie poprzez złożenie wniosku do OSD o określenie warunków przyłączenia - w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci.

 

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty za przyłączenie.

 

Budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia:

 • certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich systemów geotermalnych,

lub

 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E,
 • uprawnienia budowlane (jeśli wymagane).

 

Jeżeli moc instalowana w budowanej mikroinstalacji wymaga wymiany zabezpieczenia głównego wynikającego ze zwiększenia mocy dla istniejącego obiektu, wymagane jest złożenie wniosku o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla tego obiektu.

 

 

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji na zgłoszenie.

 

Wypełniony druk „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji" należy dostarczyć do właściwego OSD. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 • plan zabudowy, określający usytuowanie przyłączanej mikroinstalacji względem istniejącej sieci,
 • Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej - wypełniany dla źródeł fotowoltaicznych,
 • elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,
 • wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
 • pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu (jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika).W przypadku kompletności zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji Zgłaszający otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji. Termin przyłączenia będzie zależny od zakresu rzeczowego inwestycji, jaki należy wykonać w sieci dystrybucyjnej umożliwiający przyłączenie. W ustalonym ze Zgłaszającym terminie pracownicy OSD realizują prace dostosowawcze sieci do wprowadzania energii elektrycznej.

 

 

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z przedłożonymi dokumentami i wymaganiami, OSD wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej".

 

Następnym etapem jest zawarcie przez Zgłaszającego z OSD Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.

 

Przyłączenie do sieci mikroinstalacji na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia.

 

Wypełniony druk „Wniosku o określenie warunków przyłączenia" należy dostarczyć do właściwego miejscowo OSD. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 

 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci,
 • elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,
 • planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat stacji elektroenergetycznej źródła (dotyczy III gr. przyłączeniowej) oraz długości i typy linii elektroenergetycznych zasilających źródło,
 • wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
 • pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli zgłoszenie składane jest przez pełnomocnika).

 

 

W przypadku kompletności wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji Wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania wniosku. Warunki przyłączenia są wydawane wraz z projektem umowy o przyłączenie. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów. Realizacja procesu przyłączenia po stronie OSD rozpoczyna się z dniem podpisania umowy o przyłączenie.

 

Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następują etapy:

 • odbiór urządzeń wykonanych przez OSD,

a

 • po stronie Wnioskodawcy - złożenie „Oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji", które podpisuje Wnioskodawca i Wykonawca, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

 

 

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową o przyłączenie, OSD wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej".

 

Następnym etapem jest zawarcie przez Wnioskodawcę z OSD Umowy dystrybucji energii elektrycznej i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.

 

 

Zawarcie umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji.

 

Aby móc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w mikroinstalacji do sieci OSD, należy po realizacji procesu inwestycyjnego zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z OSD i Umowę sprzedaży energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej. Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej", o którym mowa powyżej.

 

W przypadku przyłączania mikroinstalacji przez osobę prowadzącą dowolną działalność gospodarczą warunkiem koniecznym umożliwiającym wprowadzanie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej jest posiadanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zainstalowanie, na własny koszt, układu pomiarowego na źródle wytwórczym. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania koncesji zamieszczone są na stronie internetowej URE.

 

Dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej nie jest wymagana koncesja.

 

Po zawarciu ww. umów pracownicy OSD, w uzgodnionym terminie, zainstalują w miejscu rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych układ pomiarowo - rozliczeniowy dwukierunkowy umożliwiający pomiar wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i układ zabezpieczający.

 

Mikroinstalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

 

Przy budowie mikroinstalacji zastosować należy zabezpieczenie przed pracą wyspową.

 

W przypadkach sytuacji awaryjnych zabezpieczenia mają działać na łącznik sprzęgający instalację mikroinstalacji z siecią w celu niedopuszczenia do wyspowej pracy mikroinstalacji na sieć dystrybucyjną, w szczególności przy zaniku napięcia w tej sieci.

 

W przypadku gdy zainstalowany przetwornik prądu nie spełniałby ww. wymagań należy zastosować zespół zabezpieczeń zewnętrznych, za przetwornikiem w kierunku sieci dystrybucyjnej, działających na łącznik sprzęgający. Zabezpieczenie powinno być w stanie identyfikować fazy „zdrowe" i pochodzące z rewersu tzn. w sytuacjach gdy w sieci zasilającej w skutek uszkodzenia w jednej z faz napięcie innej z faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sieć wraca do instalacji odbiorczej.

 

Sprawdzenie zgodności wykonania prac związanych z instalacją mikroinstalacji polegać będzie na sprawdzeniu rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów przetwornika.

 

 

 

2. MONTAŻ

 

Pierwszym etapem realizacji inwestycji, jaką jest budowa instalacji fotowoltaicznej, jest przeprowadzenie audytu lokalizacji pod kątem możliwości wykorzystania budynku.

 

Audyt daje obraz co do wielkości instalacji, jej mocy i rodzaju komponentów, które zostaną użyte.

 

W trakcie przeprowadzania audytu sprawdzane są następujące elementy:

 • moc przyłączeniowa budynku,
 • zapotrzebowanie na energię elektryczną na podstawie jej zużycia w skali roku na przestrzeni poszczególnych miesięcy,
 • aktualny koszt zakupu energii elektrycznej,
 • rodzaj zasilania (jednofazowe, trójfazowe),
 • cel budowy instalacji (produkcja energii na własne potrzeby, sprzedaż energii do sieci, magazynowanie energii),
 • rodzaj instalacji ze względu na jej umiejscowienie (instalacja dachowa, instalacja na gruncie),
 • rodzaj obiektu (dom jedno lub wielorodzinny, budynek rolniczy/hodowlany, budynek przemysłowy),
 • rodzaj dachu (dwuspadowy, czterospadowy, kopertowy, jednospadowy, płaski),
 • wymiary dachu i kąt pochylenia dachu,
 • konstrukcja dachu i rozstaw krokwi,
 • rodzaj poszycia dachowego (dachówka betonowa, dachówka ceramiczna, blachodachówka, blacha falista, blacha trapezowa, papa/gont, eternit),
 • instalacja odgromowa,
 • obiekty zacieniające (okna dachowe, kominy, wentylatory, drzewa rosnące w pobliżu budynku),
 • lokalizacja licznika i tablicy rozdzielczej.

 

Na podstawie zebranych w audycie informacji dobierane są poszczególne komponenty całej instalacji fotowoltaicznej i tworzony jest projekt elektryczny.

Na podstawie mocy przyłączeniowej, zapotrzebowania na energię elektryczną i rodzaju zasilania dobierana jest moc instalacji, falownik jaki zostanie użyty dla instalacji, ilość paneli fotowoltaicznych, okablowanie.

Umiejscowienie, konstrukcja dachu, kąt jego nachylenia i rodzaj poszycia wpływają na rodzaj użytej podkonstrukcji, która ma wpływ na cenę całej instalacji fotowoltaicznej.

Lokalizacja tablicy rozdzielczej i licznika wpływa na umiejscowienie falownika i zabezpieczeń, co również wiąże się z ceną instalacji, gdyż znaczna odległości między inwerterem i zabezpieczeniami a tablicą rozdzielczą może znacząco ponieść cenę.

Po wykonaniu projektu elektrycznego i projektu rozmieszczenia paneli następuje montaż w wybranej lokalizacji.

Pierwszym etapem montażu jest ułożenie podkonstrukcji, na której osadzane są panele fotowoltaiczne i przeprowadzane jest okablowanie.

Następnie montowane są skrzynki przyłączeniowe, inwerter i zabezpieczenia, po czym następuje wykonanie części elektrycznej i wpięcie instalacji do instalacji elektrycznej budynku.

Po testowym uruchomieniu i sprawdzeniu poprawności działania instalacji fotowoltaicznej następuje zgłoszenie do zakładu energetycznego.

Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania instalacji przez zakład energetyczny, następuje wymiana licznika na licznik dwukierunkowy (lub dwa liczniki - jeden dla energii zużywanej, drugi dla produkowanej) i włączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Zobacz także