Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Oświata wiejska

Oświata Wiejska

 

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które chcą zrealizować  inwestycje infrastrukturalne z zakresu oświaty  na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Kwota udzielanej pożyczki wynosi do 1 mln zł.

 

Przeznaczenie Pożyczki

 

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie Oświaty wiejskiej, polegających na:

 

  1. budowie, przebudowie, remoncie i wyposażeniu inwestycyjnym (z wyłączeniem środków transportu) przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych,
  2. budowie, przebudowie i remoncie towarzyszącej infrastruktury szkolno-oświatowej obejmującej szkolne obiekty sportowo-rekreacyjne, ogrodzenia tych obiektów, obiekty magazynowo-gospodarcze i inne niezbędne urządzenia towarzyszące obiektom, o których mowa w pkt. 1).

 

 

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów już poniesionych przed datą złożenia wniosku do funduszu.

 

Zasady naboru wniosków

 

Na stronie www.efrwp.pl umieszczane jest ogłoszenie o naborze wniosków  Nabór rozpoczyna się 10 dni po publikacji tego ogłoszenia  i kończy się wraz z upływem wskazanego w nim terminu. Wnioski należy przesyłać za pomocą formularza elektronicznego. Formularze dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Pożyczkę otrzymają uczestnicy, którzy otrzymali największą liczbę punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez Komisję Konkursową.

 

Zasady udzielania Pożyczek

 

Wniosek poddawany jest w kolejności ocenie formalnej, finansowej oraz merytorycznej. Te które uzyskały pozytywną ocenę formalną i finansową poddawane są analizie merytorycznej. Sprawne nadesłanie wniosku zwiększa szanse na otrzymanie pożyczki gdyż na tym etapie dodatkowe punkty zyskają ci wnioskodawcy, którzy przesłali do nas wniosek jako jedni z pierwszych. Podczas analizy merytorycznej oceniany będzie wpływ inwestycji na rozwój obszarów wiejskich.

Status laureatów uzyskają wnioskodawcy, którzy uzyskali największą liczbę punktów. O tym ile wniosków zostanie wyróżnionych zadecyduje ustalona przez fundusz wysokość limitu środków. Informacja o uzyskaniu możliwości otrzymania pożyczki zostanie przesłana drogą mailową. Jednostka samorządu terytorialnego ma 30 dni, od  uzyskania powyższej informacji, na złożenie wniosku w formie papierowej.