Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Świnoujście

Świnoujście, inicjatywa  „Ścieżka edukacyjna na terenie Rezerwatu Społecznego Karsiborska Kępa"

 

HISTORIA

 

Wyspa Karsiborska Kępa jest jedną z 44 wysp delty rzeki Świny, która wypływa z Zalewu Szczecińskiego i wpada do Bałtyku w Świnoujściu. Znaczna część delty, w tym małych wysp i wysepek leży w granicach Wolińskiego Parku Narodowego i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Karsiborska Kępa, przylegająca do Wyspy Karsibór (dzielnicy miasta Świnoujście), pomimo, że nie jest objęta formalną ochroną przyrody, stanowi przykład pierwszego w Polsce społecznego rezerwatu przyrody, prowadzonego przez organizację pozarządową.  Obszar ten jest poddany ochronie przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków od 1993 roku z uwagi na ostoję ptactwa oraz łąki solniskowe. W rezerwacie jako sposób ochrony przyjęto metody czynne (aktywne działania i prace - w odróżnieniu od rezerwatów ścisłych zamkniętych na wszelkie działania człowieka). Dzięki czynnym metodom ochrony przebywa na obszarze rezerwatu i obszarach przyległych, ponad 240 różnych gatunków ptaków, przy czym szacuje się, że 140-160 gatunków odbywa tutaj lęgi.

 

Bliskość jednych z największych kurortów nadmorskich, Świnoujścia i Międzyzdrojów oraz dogodny dojazd zarówno indywidualny jak i komunikacją zbiorową powoduje, że co roku diametralnie wzrasta liczba osób odwiedzających Karsiborską Kępę. Rezerwat stanowi stały punkt kolonii, wycieczek i zielonych szkół skierowanych dla dzieci i młodzieży. Ze względu na bliskość granicy, terminalu promowego, dość znaczny udział w liczbie odwiedzających mają turyści zagraniczni szczególnie z Niemiec i Skandynawii. Wiele z tych wizyt ma miejsce poza oficjalnymi szlakami, co skutkuje zarówno płoszeniem ptaków, jak i zadeptywaniem miejsc cennych przyrodniczo.

 

 

OPIS INICJATYWY

 

W ramach inicjatywy zostanie stworzona ścieżka edukacyjna na Karsiborskiej Kępie. Umożliwi ona uwypuklenie cennych zasobów przyrodniczych oraz skanalizuje ruch turystyczny dzięki czemu obszar ten będzie poddany mniejszej antropopresji. Łączna długość planowanej docelowo ścieżki edukacyjnej wyniesie 9400m i będzie składała się z 3 odcinków/tras biegnących po najciekawszych przyrodniczo obszarach. Przebieg tras został opracowany w sposób minimalizujący wpływ na faunę i florę rezerwatu. Powstaną także elementy małej infrastruktury oraz tablice informacyjne.

 

KTO?

 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 

GDZIE?

 

Wyspa Kępa Karsiborska, miasto Świnoujście (woj. zachodniopomorskie)

 

Zobacz także