Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Policzna

CO?

 

Policzna to niewielka miejscowość rolnicza na Podlasiu, która jak wiele podobnych, boryka się z szeregiem problemów – w tym przypadku przede wszystkim lokalnymi podtopieniami. Dotykają one ponad 40% gospodarstw w Policznej. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze obserwuje się postępujące zmniejszanie się liczby drzew utrzymujących rowy melioracyjne na należytym miejscu. Po drugie występują istotne zaniedbania ze strony człowieka w zakresie braku należytej ochrony kanałów wodnych. Ale najczęstszą przyczyną jest zanieczyszczanie rowów odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych czy lokalnych przedsiębiorców. Spowodowane jest to zarówno niską świadomością mieszkańców, ale także likwidacją spółek wodnych, które w przeszłości dbały o właściwy stan cieków wodnych. Sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie działań edukacyjnych z działaniami naprawczymi. W ramach inicjatywy „Wodne cieki – obszary zdegradowane przez człowieka” rowy melioracyjne zostaną udrożnione i zabezpieczone, śmieci zebrane i zutylizowane, a w ramach akcji „przykładnego wyrzucania śmieci” postawiony zostanie kontener. Pracom będzie towarzyszyć edukacja mieszkańców koncentrująca się na zagadnieniu wpływu niewłaściwej działalności człowieka na stan lokalnego środowiska. Przyprowadzenie inicjatywy będzie krokiem do odtworzenia niszczonej przez podtopienia fauny i flory.

 

 

KTO ?

 

Autorem inicjatywy jest Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

 

 

GDZIE?

 

Policzna, gm. Kleszczele, woj. podlaskie

 

 

KIEDY?

 

II kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Udrożnione rowy natychmiast wypełniły się wodą. Widać, że było to bardzo potrzebne.

 

Śmieci, muł oraz wszelkie chwasty i samosiejki zostały usunięte i w konterze wywiezione do utylizacji.

 

Wybrano wykonawcę prac. Tam, gdzie było to możłiwe pracowała koparka, w innych miejscach - ludzie.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także