Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Puchły III

CO?

 

Inicjatywa „Żubrowy Strażnik - podnoszenie społecznej akceptacji obecności żubra w krajobrazie rolniczym regionu Puszczy Białowieskiej" to szereg działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności na rzecz akceptacji żubra w lokalnym krajobrazie rolniczym - przedpola Puszczy Białowieskiej. Będą one mieć charakter sieci czynnych partnerstw z właścicielami obszarów rolniczych, gospodarstw agroturystycznych, gdzie regularnie pojawiają się żubry, a także młodzieżowymi kołami obserwatorów żubrów zlokalizowanymi przy gminnych ośrodkach kultury, bibliotekach i szkołach. Utworzona zostanie sieć Żubrowych Strażników (Obserwatorów żubra) wraz z interaktywnym narzędziem gromadzenia i wymiany informacji dotyczących żubra i jego rozmieszczenia w terenie (platforma internetowa). Jednym z ważnych elementów działania będzie systematyczna rejestracja wszelkich przejawów negatywnych zjawisk wywołanych obecnością żubra w obszarze gospodarki rolnej, komunikacji oraz innych miejscach penetrowanych przez żubry. Celem działania będzie wypracowanie rozwiązań i narzędzi służących minimalizacji konfliktów w tych obszarach.

 

 

KTO?

 

Autorem Inicjatywy jest Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia. Stowarzyszenie założone zostało w kwietniu 2004 roku. Jest organizacją pozarządową zrzeszającą pasjonatów i miłośników dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego ziemi podlaskiej. Wśród członków są zarówno profesjonaliści, na co dzień zajmujący się archeologią, architekturą, etnografią, geografią, czy też innymi dyscyplinami, mający duże doświadczenie w pracy dla innych organizacji pozarządowych, jak i amatorzy, którzy swoje zainteresowania rozwijają w wolnych dla siebie chwilach. Tłem wszelkich działań Stowarzyszenia jest rozwój zrównoważony (ekorozwój), uznany jako szansa współczesnej cywilizacji. Szczególnie ważna jest poprawa warunków życia lokalnej ludności Podlasia z uwzględnieniem specyfiki i ograniczeń tych terenów, wynikających przede wszystkich z uwarunkowań przyrodniczych i społecznych. Stowarzyszenie bierze aktywny udział w rozwiązywaniu najważniejszych problemów dotyczących ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych Podlasia. Stowarzyszenie zrealizowało m.in. następujące projekty:

  • „Drewniane kapliczki słupowe - ratujmy ginący element krajobrazu wiejskiego". Projekt polegał na zinwentaryzowaniu przydrożnych kapliczek na terenie gmin powiatu hajnowskiego i wprowadzeniu ich do komputerowej bazy danych. W trakcie realizacji projektu zrekonstruowano także jedną kapliczki we wsi Soce.
  • „Dokumentacja konserwatorska tradycyjnych nazw geograficznych i historycznych rejonu grodziska wczesnośredniowiecznego w Zbuczu, gm. Czyże". Projekt ukierunkowany był przede wszystkim na zainicjowanie działań związanych z inwentaryzacją i tworzeniem baz danych o lokalnym nazewnictwie obiektów terenowych - toponimów. Bezpośrednimi uczestnikami projektu była młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół w Czyżach pracownicy oraz mieszkańcy wsi Zbucz.
  • „Ich świat - naszym światem, czyli spotkania pokoleń". Celem projektu było zainteresowanie młodzieży specyfiką historyczną i kulturową własnego regionu, promowanie wielokulturowości własnego miejsca zamieszkania, kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności etnicznej, wyznaniowej i kulturalnej, zmniejszenie barier pokoleniowych wśród mieszkańców miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz wzajemna wymiana doświadczeń i umiejętności między ludźmi starszymi a młodzieżą sprzyjająca integracji pokoleniowej.
  • „Inwentaryzacja i waloryzacja wartości przyrodniczych i kulturowych - przestrzenna baza danych zabytków gmin Euroregionu Puszczy Białowieskiej".
  • „Szkolne Koła GIS". Projekt skierowany jest głównie do młodzieży szkolnej. Jego idea opiera się na powołaniu Szkolnych Kół GIS®, w ramach których prowadzone są zajęcia bazujące na Geograficznych Systemach Informacyjnych. Pod kierunkiem nauczycieli oraz specjalistów młodzież gromadzi informacje o środowisku przyrodniczo-kulturowym swojej gminy. W efekcie powstaje zbiór danych przetworzony przy pomocy GIS-u na lokalną bazę danych.

 

 

GDZIE?

 

Puchły, gm. Narew, woj. podlaskie

 

 

KIEDY?

 

I - II kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Tymczasem dotarła odzież dla Strażników, placaki, a także specjalne odznaki. Strażnicy meldują swoją gotowość! Platforma też działa.

 

Równolegle budowana jest internetowa platforma interaktywna. Będzie ona narzędziem komunikacji, wymiany informacji oraz bazą do gromadzenia wszystkich zdarzeń z udziałem żubrów na obszarze monitorowanym przez Żubrowych Strażników. Tam rownież znajdą się materiały edukacyjne o żubrach.

 

Najistotniejszym elementem inicjatywy są jednak szkolenia. To na nich przyszli Strażnicy dowiadują się o życiu żubrów, ich zwyczajach, o tym jak się zachowywać w ich obecności i jak prowadzić ich obserwację. Ustalane są zasady komunikacji między Strażnikami. Rozwijane są umiejętności w zakresie współpracy z mieszkańcami, bo przecież Strażnicy nie mogą być wszędzie.

 

Lornetki są, więc teraz czas na odpowiedni ubiór - spodnie i bluza polarowa z haftowaną odznaką Żubrowego Strażnika zamówione.

 

Kompletujemy Pakiet Żubrowego Strażnika. Zaczynamy od zakupu lornetek.

 

Sprzęt fotograficzny do dokumentowania występowania żubra w terenie zakupiony.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także