Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Rekrutacja

 

Rekrutacja do edycji 2018/19

 

Do udziału w programie szkoła jest zgłaszana przez gminę,  wypełniając stosowną DEKLARACJĘ, przy spełnieniu następujących wymogów:

 

  • szkoła zlokalizowana na terenie gmin wiejskich i miejsko - wiejskich (wioski i miasta do 5 tys. mieszkańców),
  • Gmina wskaże nauczyciela, który będzie prowadził zajęcia z uczniami (nie może to być nauczyciel, który wcześniej realizował zajęcia w ramach Programu Youngster w gimnazjach),
  • Gmina zobowiąże się do pokrycia 50% kosztów wynagrodzenia nauczyciela,
  • Gmina rozwiąże problem dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne (jeżeli będzie to wymagało zorganizowania dodatkowych dowozów).

 

 

Szczegółowe zobowiązania gminy oraz regulacje dotyczące zasad współpracy zawiera WZÓR UMOWY o współpracy z gminą.

 

Do udziału w programie zostanie zakwalifikowanych 25 szkół. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności będą kwalifikowane szkoły z terenów defaworyzowanych, przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 

  • poziom bezrobocia w gminie
  • dochód na mieszkańca w gminie
  • poziom wydatków gminy na oświatę

 

 

 

Na zgłoszenia do nowej edycji czekamy do 7 maja 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Należy je przesyłać jedynie pocztą tradycyjną na adres Fundacji EFRWP:

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
z dopiskiem: Rekrutacja do Programu Youngster

 

Uwaga! Zgłoszenia przesłane e-mailem i faxem nie będą brane pod uwagę!

 

 

Zobacz także