Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Zbydniów

CO?

 

„Szlakiem trzech jezior” to inicjatywa realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu wodnego starorzecza rzeki San, której celem jest zagospodarowanie (rewitalizacja) terenu rekreacyjnego bezpośrednio przyległego do starorzecza Sanu oraz ścieżki rowerowej i zabezpieczenie tego urokliwego miejsca przed degradacją. Miejsce to służy zarówno do wypoczynku i rekreacji, jak również przeprowadzania zawodów wędkarskich oraz amatorskich połowów. Akwen zarybiany jest przez miejscowe koło wędkarskie, które także sprawuje opiekę nad dzierżawionym zbiornikiem wodnym. W wyniku realizacji inicjatywy przewidziano szereg działań służących zabezpieczeniu terenu przed dalszą degradacją oraz poprawie jego estetyki, w tym m.in.:
odtworzenie ogrodzenia z żerdzi drewnianych, które wykonane od strony wody ograniczy niebezpieczeństwo wpadnięcia do akwenu osób korzystających z terenu, jak również ograniczy degradację samego nabrzeża, które porasta roślinność i gdzie występuje rzadki i chroniony okaz orzecha wodnego,
wykonanie bezpiecznego paleniska ogniskowego z kamienia, które nie będzie stanowić niebezpieczeństwa powstania pożaru w okolicy, a także ograniczy liczbę dzikich palenisk
wykonanie czterech ławek z podstawą betonową oraz grubymi siedziskami w otoczeniu ogniska;
utwardzenie piachem i kamieniem części parkingowej, która jest niszczona przez korzystających z terenu oraz wydzielenie miejsc na ok. 20 samochodów.

Ponadto zostanie wykonana i zamontowana tablica informacyjna z regulaminem korzystania z terenu oraz opisem występującej fauny i flory, wśród której można spotkać m.in. dość rzadki okaz orzecha wodnego.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich "Przyjaciół Zbydniowa". Stowarzyszenie zawiązane zostało w 2001 r. Od początku swojej działalności, opierając się na pracy wolontarystycznej członków, podejmowało inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Pośród najciekawszych inicjatyw należy wskazać: coroczne spotkania opłatkowe dla mieszkańców, współpracę przy zawodach sportowych, wędkarskich oraz w działalności świetlicy wiejskiej, budowę placu zabaw, budowę dwóch altanek grillowych na terenach wiejskich, budowę boisk do siatkówki, coroczny konkurs palm wielkanocnych.
Poza tym członkowie Stowarzyszenia dbają o tereny sołeckie, sukcesywnie je porządkując, co poprawia wizerunek wsi. Corocznie staramy się również, kultywując tradycje historyczne, organizować przy współudziale młodzieży szkolnej pikniki historyczne o charakterze lokalnego święta.

 

 

GDZIE?

 

Zbydniów, gm. Zaleszany, woj. podkarpackie

 

 

KIEDY?

 

III kwartał 2015 – I kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Stanęły też tablice z informacjami o występujących tu rybach oraz roślinności. Mamy w końcu miejsce i do edukacji i do rekreacji.

 

Parking gotowy.


30 września przetestowano powstałą infrastrukturę. Z okazji Dnia Chłopaka została zorganizowana dla starszych klas PSP w Skowierzynie wycieczka rowerowa. W nowo zorganizowanym miejscu rekreacji zostały przeprowadzone zawody wędkarskie i oczywiście pieczenie kiełbasek na ognisku. Zabawa była doskonała.

Teren wydzielony i ogrodzony. Palenisko, ławki, kosze na śmieci – wykonane i zamontowane.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także