Propozycja modyfikacji systemu ubezpieczenia upraw rolnych w Polsce

26/06/13 Aktualności

Obecny system ubezpieczenia upraw rolnych wymaga modyfikacji, ponieważ nie spełnia swojej roli. Z jednej strony rolnicy niechętnie ubezpieczają uprawy między innymi z powodu wysokich składek i ubogiego pakietu, jaki oferują zakłady ubezpieczeń, z drugiej – dzisiejszy system nie bilansuje się i zakłady ubezpieczeniowe coraz częściej sygnalizują chęć wycofania się z ubezpieczania upraw.

Nad problemem pochylił się Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Podczas seminarium, będącego efektem kilkumiesięcznej pracy ekspertów, zaprezentowano propozycje modyfikacji obowiązującej obecnie ustawy oraz dodatkowych rozwiązań, które mogą funkcjonować w oparciu o propozycje w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem, jakie oferuje nowe rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich po 2014 roku.

Spotkanie otworzył Wiktor Szmulewicz – Prezes KRIR oraz Marek Zagórski – Prezes EFRWP, który podkreślił konieczność modyfikacji obecnego systemu oraz wskazał na możliwości jakie daje nowe rozporządzenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem.

Obecny system ubezpieczenia upraw rolnych wymaga modyfikacji, ponieważ nie spełnia swojej roli. Z jednej strony rolnicy niechętnie ubezpieczają uprawy między innymi z powodu wysokich składek i ubogiego pakietu, jaki oferują zakłady ubezpieczeń, z drugiej – dzisiejszy system nie bilansuje się i zakłady ubezpieczeniowe coraz częściej sygnalizują chęć wycofują się z ubezpieczania upraw. Dodatkowo dotowane ubezpieczenia obecnie są mało efektywne – pomimo obowiązku ubezpieczania jedynie 1/5 gruntów rolnych w Polsce jest nimi objęta. Generuje to silną presję na władze na udzielanie wsparcia doraźnego w przypadku wystąpienia zdarzeń katastroficznych. Dlatego warto, szczególnie w momencie programowania nowego PROW na lata 2014-2020, prowadzić dyskusję na temat modyfikacji systemu ubezpieczenia upraw rolnych w Polsce i stworzenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Podczas seminarium dr Marietta Janowicz-Lomott z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Krzysztof Łyskawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprezentowali koncepcję modyfikacji systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce. Przedstawiono także szereg rozwiązań, które mogłyby zostać wykorzystane w ramach pełnego instrumentarium zarządzania ryzykiem.

Wśród takich rozwiązań znalazł się m.in. Fundusz Wzajemnego Wsparcia, który na zasadach wzajemności umożliwiałby stowarzyszonym rolnikom wspólne ubezpieczanie się od różnych rodzajów ryzyka, będących poza ofertą zakładów ubezpieczeń. Kolejną propozycją jest stworzenie funduszy stabilizacji dochodów, które stanowiłyby uzupełnienie innych instrumentów ubezpieczeniowych i rekompensowałyby część utraconych dochodów przez rolników, których nie pokryłyby pozostałe instrumenty.

Prezentacja koncepcji stanowiła wprowadzenie do dyskusji na temat przyszłości systemu ubezpieczenia upraw w naszym kraju. Uczestnicy zgodzili się z koniecznością modyfikacji obecnego systemu, podkreślali potrzebę uproszczenia go oraz zdefiniowania adresatów pomocy doraźnej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Finansów, rolnicy oraz przedstawiciele zakładów ubezpieczeniowych.