Debata „Język angielski w miastach i na wsiach – Różnice i bariery”

09/07/13 Aktualności Konferencje i debaty

W dniu 9 lipca br., w Starych Jabłonkach, EFRWP zorganizował debatę „Język angielski w miastach i na wsiach – Różnice i bariery”, która odbyła się w ramach ogólnopolskiego spotkania nauczycieli „English Teaching Market”.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele EFRWP, Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, Grupy Doradczej Programu ET, Pracowni Badańi Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz przedstawiciele ORE. Organizacje te, od wielu lat działają na rzecz nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich. Do debaty zaproszono również dyrektorów szkół wiejskich i nauczycieli języka angielskiego, którzy doskonale znają potrzeby małych społeczności i specyfikę ich problemów związanych z nauką języków obcych.

Celem debaty było zastanowienie się nad przyczynami dużej dysproporcji występującej w wynikach egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, pomiędzy uczniami z miast i z terenów wiejskich. Mimo, że w części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej, różnice te są niewielkie (wynoszą ok. 1 proc.), to w  przypadku wyników z  języka angielskiego wahają się od 12 do 13 proc. Trend ten
nie ulega zmianie od kilku lat.

Uczestnicy podnosili, że język angielski staje się kolejną barierą dla uczniów z terenów wiejskich w dostaniu się do szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego też w debacie zwrócono szczególną uwagę na konieczność zdefiniowania potrzeb młodych ludzi, jakie mają podczas nauki języka angielskiego oraz na najefektywniejsze sposoby ich realizacji.

Nauczyciele zgłosili szereg propozycji i uwag w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Oto niektóre z nich:

  • ważnym elementem jest jakość nauczania, którą można poprawić przez naukę w małych grupach (15-20 osób) i przez większą liczbę godzin;
  • konieczne jest aktywne włączenie samorządów w działania na rzecz wspierania różnych inicjatyw w zakresie nauczania języków obcych;
  • szczególne znaczenie w nauce języka angielskiego ma motywacja – dużą rolę odgrywa tutaj obcowanie z tzw. żywym językiem angielskim, kontakty z native speakerami oraz bezstresowe zajęcia pozalekcyjne;
  • przy planowaniu kampanii społecznych, promujących m.in. nauczanie języków obcych, w większym stopniu powinno się słuchać opinii nauczycieli z terenów wiejskich,

Aby zapoznać się ze wszystkimi opiniami uczestników debaty, zapraszamy do obejrzenia relacji TV