Fundacja EFRWP zaprezentowała raport pt. „Czy Polska powinna przyjąć Euro?”

13/12/13 Aktualności

12 grudnia br. członkowie Rady Programowej EFRWP – prof. Witold Orłowski i prof. Walenty Poczta, zaprezentowali raport pt. „Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Raport zawiera prognozy najważniejszych kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia w Polsce euro, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich. Została w nim zawarta m.in. analiza wpływu zmian kursowych na:

· wymianę handlową polskimi artykułami rolno-spożywczymi,

· dopłaty bezpośrednie dla rolników,

· rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak podkreślali autorzy, wszelkie wahania kursów walutowych, koszty transakcyjne i zabezpieczenia przed tymi wahaniami, bywają dotkliwe dla producentów rolnych eksportujących produkty rolno-spożywcze do krajów Unii Europejskiej. Podobnie jest w przypadku dopłat bezpośrednich, których wielkość, każdego roku, uzależniona jest od zmienności kursu walutowego. Jednocześnie, przyjęcie waluty euro przy względnie wysokim kursie wymiany (słaby złoty, mocne euro) wiązałoby się z większymi możliwościami rozwoju MSP (dominujących na terenach wiejskich), tworzeniem pozarolniczych miejsc pracy i wzrostem dochodów na obszarach wiejskich. Opracowanie ma posłużyć za podstawę do merytorycznej dyskusji o możliwych następstwach, jakie dla rolników, producentów rolno-spożywczych i mieszkańców może przynieść przyjęcie przez nasz kraj wspólnej europejskiej waluty.

Raport został przygotowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych, na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Działalność FIR koncentruje się na projektach badawczych, przygotowywaniu analiz, raportów i opracowań. Forum to również aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich, organizacja konferencji i debat.

 width=

Pełna wersja raportu – „Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich”