Raport „Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich”

13/01/14 Aktualności

 width=Zachęcamy do zapoznania się z raportem pt. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich” opracowanym przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we  współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA. Impulsem do powstania raportu jest popularyzacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które mogą stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich.

Opracowanie zawiera m.in.:
analizę obecnego stanu sieci dystrybucyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na terenach wiejskich,
• analizę potencjału rozwoju obszarów wiejskich pod kątem możliwości, jakie stwarza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla poprawy sytuacji w zakresie zaopatrzenia w energię polskiej wsi,
• szanse rozwojowe, jakie niesie za sobą wykorzystanie mikroinstalacji OZE w wiejskich gospodarstwach rolnych i domowych,
• wskazanie konieczności dalszych prac legislacyjnych, które wzmocnią rozwój tzw. energetyki prosumenckiej,
• ukazanie potrzeby tworzenia warunków do organizowania spółdzielni energetycznych, zrzeszających zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i osoby prawne oraz osoby fizyczne

Jak podkreślili twórcy raportu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze  zrównoważonych rozwojem gospodarczym Polski oraz jej konkurencyjnością na rynkach światowych. Dzięki budowie inteligentnych sieci energetycznych, małych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, instalacji mikro-kogeneracyjnych, pomp ciepła czy magazynów ciepła można zminimalizować problemy związane ze zmianami zapotrzebowania i  przerwami w dostawach prądu oraz wynikającymi z tego stratami dla działalności gospodarczej i rolniczej na terenach wiejskich.

Raport został przygotowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy ze  Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności – ETA.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.