Konferencja pt. „Czy Polska powinna przyjąć Euro?”

14/02/14 Aktualności Konferencje i debaty

Podczas konferencji, która odbyła się 12  grudnia br. członkowie Rady Programowej EFRWP – prof. Witold Orłowski i  prof. Walenty Poczta, zaprezentowali raport pt. „Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Impulsem do przygotowania i zaprezentowania raportu było zachęcenie do merytorycznej dyskusji
o możliwych następstwach, jakie dla rolników, producentów rolno-spożywczych i mieszkańców wsi może przynieść przyjęcie przez nasz kraj waluty euro.

Autorzy raportu przybliżyli uczestnikom prognozowane korzyści i koszty, które mogą być wynikiem wprowadzenia w  Polsce euro, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich, a także dokonali analizy wpływu zmian kursowych m.in. na:

  • wymianę handlową polskimi artykułami rolno-spożywczymi,
  • dopłaty bezpośrednie dla rolników,
  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Prof. Witold Orłowski i prof. Walenty Poczta, podkreślali, że wszelkie wahania kursów walutowych, koszty transakcyjne i zabezpieczenia przed tymi wahaniami, bywają dotkliwe dla producentów rolnych eksportujących produkty rolno-spożywcze do krajów Unii Europejskiej. Wskazali także na dopłaty bezpośrednie, których wielkość każdego roku uzależniona jest od zmienności kursu walutowego. Jednocześnie zwrócili uwagę, że przyjęcie waluty euro przy względnie wysokim kursie wymiany (słaby złoty, mocne euro) wiązałoby się z  większymi możliwościami rozwoju MŚP (dominujących na terenach wiejskich), tworzeniem pozarolniczych miejsc pracy i wzrostem dochodów na obszarach wiejskich.

Pełna wersja raportu – „Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich” >> Pobierz