Młodzi odkrywcy z „Misją Przyroda” w Parkach Narodowych – trwa nabór do programu

17/03/14 Aktualności

Od 17 marca br. gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z województwa podlaskiego i zachodniopomorskiego mogą zgłaszać chęć udziału w programie „Misja Przyroda – edukacja przyrodnicza w Parkach Narodowych”.

„Misja Przyroda” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z obszarów wiejskich. Uczestnicy projektu, po krótkim wprowadzeniu w szkole w tematykę projektu udadzą się na pięciodniowe zajęcia do wybranego Parku Narodowego. Wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, biorąc udział w grach oraz zabawach edukacyjnych, a także w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Dzięki zajęciom uczniowie poznają walory przyrodnicze wybranego Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy, a także szybciej i chętniej przyswajają wiedzę o środowisku naturalnym oraz odkrywają przyrodę swojego regionu.

Zgłoszenia do programu – wypełnioną przez gminę deklarację uczestnictwa, należy przesłać w formie skanu na adres misja@efrwp.com.pl lub faxu na numer 22/620 90 93, oraz oryginał deklaracji pocztą na adres: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa w terminie do 25 marca br.

Każda gmina do udziału w programie może zgłosić jedną szkołę podstawową!

Zapraszamy do udziału!


Załączniki:

Regulamin dla woj. podlaskiego

Regulamin dla woj. zachodniopomorskiego

Deklaracja

Założenia programu

Projekt umowy z gminą