Nowy raport FIR: „Przemiany strukturalne rolnictwa w krajach UE. Wyzwania dla Polski”

24/07/14 Aktualności

Z dniem 1 maja 2016 roku zakończy się okres obowiązywania przejściowych ograniczeń przy zakupie polskich gruntów rolnych przez nabywców z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie toczy się dyskusja, czy po tym okresie rzeczywiście nastąpi masowy wykup polskich gruntów rolnych przez cudzoziemców.

Zdaniem autorów naszego nowego raportu pn. „Przemiany strukturalne rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski”, opracowanego w ramach FIR, podjęcie wysiłków na rzecz przeciwdziałania wykupu ziemi, stwarza szczególną okazję do wypracowania rozwiązań organizacyjnych i ustanowienia takich regulacji prawnych, które powinny ograniczać m.in. nadmierne rozdrobnienia gospodarstw rolnych, odstępowanie od produkcyjnego użytkowania gruntów rolnych.

Jak pokazują dane spisów rolnych, gospodarstwa rolne w starych krajach UE dysponują znacznie wyższym potencjałem ekonomicznym i w związku z tym są bardziej konkurencyjne niż gospodarstwa w nowych państwach członkowskich z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Dlatego ważne jest, aby podjąć działania na rzecz tworzenia w polskim rolnictwie odpowiedniej zbiorowości rozwojowych gospodarstw rolnych, zdolnych do zaspokojenia potrzeb żywnościowych kraju oraz sprostania wyzwaniom konkurencyjnym na wspólnym rynku rolnym.

Zaprezentowany model funkcjonowania systemu kontroli obrotu gruntami rolnymi w Polsce, ma na celu z jednej strony dostosowanie do nowych realiów po 2016 roku, z drugiej, udoskonalenie obecnie funkcjonującego systemu.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem >>Pobierz