25 lat Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

20/10/15 Aktualności

25 lat temu rozpoczęliśmy działalność jako Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 11 października 1990 roku rząd polski podpisał umowę z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, na mocy której powołano fundację, stawiając jej za cel rozwój społeczny i gospodarczy terenów wiejskich.

Początki Fundacji

Po upadku komunizmu pomocy Polsce udzieliła m. in. Europejska Wspólnota Gospodarcza w postaci produktów rolnych i żywnościowych. Środki z ich sprzedaży miały zostać przekazane na rozwój obszarów wiejskich, a nie zasilać budżet państwa. Dlatego też koniecznym stało się powołanie do życia instytucji, która zajmowałaby się ich podziałem. Bruksela miała ograniczone zaufanie do polskiego aparatu urzędniczego. Zresztą nawet niektórzy ministrowie rządu Tadeusza Mazowieckiego byli wysokimi notablami PZPR. Ray MacSharry, ówczesny komisarz do spraw rolnictwa, i Rolf Moehler – wówczas dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo KE uznali, że osobą, która mogłaby stanąć na czele takiej instytucji jest Artur Balazs – minister do spraw warunków życia na wsi w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, najdłużej więziony w stanie wojennym rolnik. Tak powstał Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Przez pierwsze lata jego istnienia bezpośredni nadzór nad działaniami Funduszu sprawowała Komisja Europejska.

Potwierdzeniem skutecznych i potrzebnych działań Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, była decyzja kolejnego komisarza ds. rolnictwa Franza Fischlera, który w 1998 roku zgodził się na w pełni samodzielne i niezależne od Brukseli funkcjonowanie Funduszu.

 width=

Artur Balazs i Ray MacSharry – komisarz do sparw rolnictwa Wspólnot Europejskich, podpisują porozumienie o utworzeniu EFRWP. 11.10.1990 r.

Pomoc na skalę ogólnopolską

Z całą pewnością można powiedzieć, że nie ma w Polsce gminy, która w ciągu minionych 25 lat nie skorzystałaby z pomocy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Pierwsza duża inwestycja, przeprowadzona przez Fundusz na terenach wiejskich, to montaż przyłączy telefonicznych. Założono ich wtedy ponad 250 tysięcy. Wieś wreszcie się mogła kontaktować swobodnie z całym światem. Później przyszły inne inwestycje jak np. montaż kilkuset tysięcy przyłączy gazowych, tysiące kilometrów wybudowanych dróg gminnych, chodników, setki wybudowanych i wyremontowanych szkół i świetlic wiejskich, ośrodków zdrowia, oczyszczalni ścieków, budowy sieci kanalizacyjnych, szkolenia dla rolników, nowe miejsca pracy.

Działalność Funduszu dzisiaj

Z biegiem czasu zaczęliśmy również prowadzić działania społeczne i edukacyjne, które dają mieszkańcom terenów wiejskich nowe formy aktywności. Fundusz prowadzi programy wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich oraz aktywizujące i integrujące społeczności lokalne. Obecnie działalność Fundacji stanowią:

  • programy pożyczkowe i linie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorców oraz samorządów >> dowiedz się więcej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej to przede wszystkim ludzie, którzy go tworzyli, rozwijali i którzy pracują na rzecz jego rozwoju nadal. Z okazji 25-lecia powstał album o przemianach polskiej wsi, w którym znalazły się wywiady z osobami związanymi z Funduszem.

Zachęcamy do ich przeczytania oraz obejrzenia krótkiego filmu o Funduszu:

 width=