Prezentacja raportu Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

26/09/16 Aktualności

Zapraszamy na prezentację raportu oraz na dyskusję poświęconą głównym wnioskom i tezom płynącym z opracowania, która odbędzie się w dniu 28 września br. o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) w sali Lustrzanej (I piętro).

Dwa lata temu zostały opublikowane wyniki I etapu – Raport MROW 2014, w którym zawarto badania poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i  strukturalnego zróżnicowania warunków lokalnych w jakich rozwój ten się dokonuje. W prezentowanym obecnie Raporcie MROW 2016, nie tylko powtórzono badania według przyjętej metodologii, co pozwoliło określić dynamikę i kierunki dokonujących się przemian, ale również podjęto problem różnych ścieżek (profili) rozwoju, prowadzących do tego samego celu (jakim jest poprawa jakości życia na wsi) w gminach o różnych cechach strukturalnych i potencjałach rozwojowych. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie od czego, od jakich cech gminy, zależy realizowany kierunek rozwoju? Tym samym podjęto próbę zdefiniowania różnych mechanizmów w różnych typach gmin, mających wpływ zarówno na dynamikę, jak i kierunki tego rozwoju. Wyrażamy nadzieję, że wnioski jakie udało się zebrać, będą stanowiły podstawę do dalszej pracy nad kierunkami rozwoju terytorialnego kraju.

Oprócz autorów prezentujących wyniki badań MROW 2016 – Pani dr hab. Moniki Stanny i Pana prof. dr hab. Andrzeja Rosnera oraz inicjatora tego projektu Pana Marak Zagórskiego (członka Rady Programowej EFRWP) poproszeni zostali do dyskusji w  panelach merytorycznych Ministrowie oraz eksperci ze świata nauki i  praktyki. Spotkanie będzie przebiegało według następującej agendy:

11:00 – rozpoczęcie konferencji (sala Lustrzana)

– powitanie gości:

prof. dr hab. Edward Nęcka, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof Podhajski – Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Marek Zagórski – członek Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

– prezentacja wyników i wniosków z raportu: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II

prof. dr hab. Andrzej Rosner oraz dr hab. Monika Stanny, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

– pierwszy panel ekspercki: Różnorodność strukturalna obszarów wiejskich, a spójność terytorialna

  • Bartosz Marczuk – Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Piotr Woźny – Podsekretarz stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
  • Ryszard Zarudzki – Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju

– drugi panel ekspercki: Proces dezagraryzacji lokalnych struktur gospodarczych, a migracyjny czy bezmigracyjny rozwój obszarów wiejskich

  • prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz – profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa
  • dr Agnieszka Zgierska – Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny
  • Adam Tański – przedstawiciel Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
  • Jerzy Zająkała – Wójt Gminy Łubianka, przedstawiciel samorządu gminnego

14:00 – 14:45 – dyskusja z udziałem uczestników konferencji (sala Lustrzana)

14:45-15:00 – podsumowanie

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27 września 2016 roku, do godz. 15:00, telefonicznie: 22 639 87 63 lub e-mailem: mrow@efrwp.com.pl.

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich jest efektem współpracy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.