Warsztaty z klimatem dla dzieci z terenów wiejskich

12/07/22 Aktualności

Warsztaty z klimatem to 5-dniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci w wieku 6-10, których celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu bioróżnorodności, rolnictwa ekologicznego oraz kreowanie postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich.

W czasie warsztatów, poprzez gry, zabawy oraz proste doświadczenia dzieci poznają mechanizmy zachodzące w przyrodzie, nauczą się czym jest woda, z czego składa się gleba, jakie zwierzęta dzikie są pożyteczne na obszarach wiejskich, jak chronić powietrze, skąd rośliny czerpią wodę oraz jak i po co segregować śmieci. A wszystko po to, żeby już o najmłodszych lat uczyć jak dbać o przyrodę i ją chronić.

Kto może zorganizować warsztaty?

Warsztaty mogą prowadzić gminy, organizacje pozarządowe oraz szkoły podstawowe z terenów wiejskich (leżące na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich do 20 tys. mieszkańców) z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Podmiot prowadzący warsztaty wyznacza osobę, która przeprowadzi zajęcia dla dzieci, posiadającą doświadczenie pracy z dziećmi lub/i podstawową wiedzą przyrodniczą.

Termin realizacji:

Warsztaty powinny odbyć się w sierpniu 2022 roku i trwać 5 dni.

Miejsce realizacji:

Miejscem realizacji warsztatów może być szkoła, świetlica wiejska, gminny ośrodek kultury lub inna sala na terenie gminy/miejscowości.

Uczestnicy:

Jedna grupa warsztatowa powinna liczyć 15 dzieci w wieku 6-10 lat z klas I – III szkół podstawowych.

Warsztaty mogą prowadzić gminy, organizacje pozarządowe oraz szkoły podstawowe z terenów wiejskich (leżące na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich do 20 tys. mieszkańców) z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego: po 3 grupy z każdego województwa. Podmiot prowadzący warsztaty wyznacza osobę, która przeprowadzi zajęcia dla dzieci, posiadającą doświadczenie pracy z dziećmi lub/i podstawową wiedzą przyrodniczą.

REKRUTACJA

Podmioty, które chcą przeprowadzić warsztaty w swojej gminie/miejscowości swój udział zgłaszają za pomocą formularza zgłoszeniowego – POBIERZ FORMULARZ, który należy przesłać skanem na adres a.lidzka@efrwp.com.pl lub k.trudnowska@efrwp.com.pl, a oryginał pocztą na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3a
00-814 Warszawa
z dopiskiem „Warsztaty z klimatem”

REKRUTACJA trwa od 11 do 22 lipca 2022 r.

W każdym z 4 województw zostaną zrekrutowane 3 grupy po 15 osób wg kolejności zgłoszeń. Grupy mogą być zgłaszane przez gminy, szkoły podstawowe lub inne podmioty np. organizacje pozarządowe typu stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich.

Podmiot zgłaszający się do udziału w warsztatach w formularzu zgłoszeniowym, podaje swoje dane, wskazuje prowadzącego warsztaty, który otrzyma gotowe scenariusze zajęć oraz odbędzie obowiązkowe szkolenie zdalne, liczbę uczniów zgłaszanych do udziału w warsztatach, wskazuje miejsce (salę) oraz składa deklarację o nieodpłatnym udostępnieniu miejsca (sali) na warsztaty.

Łącznie zakwalifikowanych zostanie 12 podmiotów (po 3 z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego).

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin udziału w projekcie – POBIERZ REGULAMIN

Etapy realizacji:

1. Szkolenie online

Prowadzący warsztaty otrzymają gotowe scenariusze zajęć oraz zostaną przeszkoleni przed ich realizacją z zakresu merytorycznego i spraw organizacyjnych. Szkolenie poprowadzi autor scenariuszy zajęć, który omówi treści merytoryczne, natomiast koordynator projektu omówi podczas szkolenia wszystkie sprawy organizacyjne.

Szkolenie odbędzie się 27 lipca br. w godz. 10:00 – 13:00 w formie szkolenia online na platformie ZOOM. Uczestnicy szkolenia otrzymają link umożliwiający udział w szkoleniu.

2. Przeprowadzenie warsztatów

Warsztaty trwające 5 dni będą odbywać się wg przygotowanych scenariuszy zajęć i trwać 6 h dziennie (6x 45′) pomiędzy godzinami: 9:00 – 15:00. Tematyka zajęć będzie dotyczyła ochrony przyrody: gleby, wody, powietrza i fauny na obszarach wiejskich. Uczestnicy uczyć się będą czym jest bioróżnorodność, jak wykorzystywać surowce wtórne, będą poznawać zasady segregacji śmieci, w tym odpadów z gospodarstwa rolniczego. Poznają podstawowe informacje dot. funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii oraz sposobów „zatrzymania” wody na wsi. Zajęcia będą miały formę ćwiczeń, gier, zabaw, zajęć w terenie czy wycieczki do zagrody edukacyjnej lub gospodarstwa pokazowego/ekologicznego (w zależności od dostępności danego obiektu w najbliższej okolicy).

4 dni warsztatów będą odbywać się stacjonarnie w salach udostępnionych przez podmioty realizujące warsztaty, zakwalifikowane do projektu. Podczas jednego dnia warsztatów uczestnicy udadzą się do gospodarstwa ekologicznego lub zagrody edukacyjnej na wycieczkę edukacyjną, podczas której poznają zasady funkcjonowania takich gospodarstw/ zagród przez doświadczenie
i praktykę. W ramach takiej wizyty uczestnicy zwiedzą zagrodę/gospodarstwo oraz będą uczestniczyć w warsztatach i zajęciach m.in. z zakresu świadomości ekologicznej i konsumenckiej. Miejsce, do którego udadzą się uczestnicy zostanie ustalone wspólnie z organizatorem.

Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują zestaw uczestnika: notatnik, ołówek, plecak, bidon, a na zakończenie certyfikat uczestnictwa.

Prowadzący warsztaty otrzymają scenariusze zajęć w formie elektronicznej oraz materiały konieczne do przeprowadzenia zajęć m.in.: przybory plastyczne, szkolne, pomoce naukowe wg scenariuszy zajęć.

Z podmiotem realizującym warsztaty organizator (Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej) podpisuje umowę na przeprowadzenie warsztatów, za które podmiot nie otrzymuje wynagrodzenia. Organizator (Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej) pokrywa koszty organizacyjne warsztatów: prowadzącego, wyżywienia (przerwa kawowa i obiad każdego dnia), transportu na wycieczkę do zagrody edukacyjnej/gospodarstwa ekologicznego, zajęć w zagrodzie edukacyjnej/gospodarstwie ekologicznym. Ponadto z prowadzącymi warsztaty zostanie podpisana odrębna umowa zlecenia, na podstawie której otrzyma on wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów w kwocie: 2800 złotych brutto.

Na zakończenie warsztatów podmiot realizujący warsztaty składa sprawozdanie z realizacji warsztatów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu udziału.

Szczegółowy opis projektu – POBIERZ OPIS

Finansowanie:

Fundacja pokrywa koszty:

 • przygotowania materiałów szkoleniowych;
 • zestawu uczestnika: materiały zostaną zakupione przez organizatora i przesłane do podmiotów przed realizacją warsztatów;
 • wynagrodzenia dla prowadzącego warsztaty na podstawie odrębnej umowy z prowadzącym;
 • wyżywienia dla uczestników warsztatów: we współpracy z podmiotem realizującym warsztaty wybierana jest firma cateringowa, która każdego dnia zapewni wyżywienie w postaci przerwy kawowej (kanapka, woda, owoc) i obiadu (zupa, drugie danie, woda) dla uczestników warsztatów (prowadzącego i dzieci);
 • transport do zagrody edukacyjnej/gospodarstwa ekologicznego: firma transportowa wybierana jest we współpracy z podmiotem realizującym warsztaty;
 • zajęć w zagrodzie edukacyjnej/gospodarstwie ekologicznym wybieranym wspólnie
  z podmiotem realizującym warsztaty.

Podmiot realizujący warsztaty zapewnia:

 • salę do przeprowadzenia warsztatów;
 • współpracę przy organizacji warsztatów w zakresie wyżywienia i transportu;
 • wskazuje prowadzącego warsztaty.

Materiały do pobrania:

Dokumentacja konkursowa (.zip) 1053 KB Formularz zgłoszeniowy 412 KB Zał. do formularza - Informacja o prowadzącym 17 KB Opis projektu 193 KB Regulamin udziału 239 KB Wzór umowy o współpracy 211 KB Zgoda uczestnika na udział w projekcie 16 KB Sprawozdanie podmiotu z realizacji warsztatów 380 KB