Aktywizacja Świetlic Wiejskich 2014

Aktywizacja Świetlic Wiejskich

Aktywizacja Świetlic Wiejskich to pilotażowy program EFRWP realizowany w powiecie nyskim (woj. opolskie) we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym oraz władzami zainteresowanych gmin.

Celem programu była aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, w oparciu o wielofunkcyjną i wielokierunkową działalność świetlic wiejskich, w tym również:

  • aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zwłaszcza osób z przygotowaniem pedagogicznym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy
  • wzrost integracji społeczności lokalnych
  • zmniejszenie bezrobocia w powiecie

W ramach programu osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP, po przebyciu odpowiedniego szkolenia, mają szansę uzyskać umiejętności, które pozwolą im przekwalifikować się i rozpocząć pracę w charakterze animatora i lidera lokalnej społeczności, w jednej ze świetlic wiejskich wytypowanych przez gminę.

Program obejmował 2 etapy:

  • I etap szkolenie dla osób bezrobotnych m.in.: z zakresu komunikacji interpersonalnej, kompetencji i umiejętności społecznych, asertywności, pracy w grupie, analizy potencjałów, potrzeb i zasobów, planowania projektów, w oparciu o gotowe scenariusze zajęć przygotowane na potrzeby programu
  • II etap bieżąca działalność w świetlicach wytypowanych do programu przez współpracujące gminy, podczas której animatorzy, przy wsparciu merytorycznym Fundacji EFRWP, poprowadzą działalność edukacyjną, skierowaną do lokalnej społeczności

Udział w I etapie projektu miał zapewnić uczestnikom niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności do prowadzenia działań aktywizujących lokalną społeczność.

W ramach II etapu osoby kończące szkolenie podejmowały pracę we wskazanych świetlicach w charakterze animatorów. Fundacja EFRWP zapewni im niezbędne materiały i elementy wyposażenia oraz opiekę merytoryczną, uzależnioną od bieżącej działalności i potrzeb animatorów oraz ich podopiecznych, np. obecność trenerów i wykładowców prowadzących szkolenie, warsztaty lub kursy. Wynagrodzenie animatorów zostanie sfinansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

W trakcie programu Fundacja, we współpracy z partnerami organizowała również szereg przedsięwzięć (m.in. konkursy, festyny i inne imprezy na szczeblu powiatowym), których celem była prezentacja dokonań poszczególnych świetlic, integracja mieszkańców regionu oraz wymiana doświadczeń uczestników projektu.