Pożyczki dla MŚP 2013

Program, w ramach którego udzielane są pożyczki przeznaczone na finansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem lub rozwojem działalności gospodarczej – poza produkcją rolną. O pożyczki mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w tym także prowadzący działalność osobiście przedstawiciele wolnych zawodów oraz inne podmioty działające na terenach wiejskich.

Ważne informacje

Trzy kategorie przeznaczenia pożyczek:

 

Pożyczki obrotowe

 • Kwota pożyczki od 50 tys. zł.
 • Okres spłaty maksymalnie 12 miesięcy.

Pożyczki na finansowanie inwestycji

 • Maksymalna kwota pożyczki do 300 tys. zł.
 • Karencja w spłacie kapitału pożyczki 9 miesięcy.
 • Okres spłaty maksymalnie do 60 miesięcy z okresem karencji.

Pożyczki inwestycyjno-obrotowe

 • Maksymalna kwota pożyczki do 300 tys. zł z czego 50 tys. zł może zostać przeznaczonena zakup środków obrotowych.
 • Dopuszczalny 9-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.
 • Okres spłaty maksymalnie do 60 miesięcy z okresem karencji.

 

Pozostałe informacje:

 • Oprocentowanie = stopa redyskonta weksli NBP (2,75 %) + marża (do 3,5 %).
 • Jednorazowa prowizja – określona w tabeli prowizji i opłat.
 • Odsetki naliczane i płatne w okresach miesięcznych.
 • Finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia brutto.
 • Zabezpieczenie pożyczki – obligatoryjnie weksel in blanco + poręczenie Funduszu oraz ew. inne formy zabezpieczenia, ustalane indywidualnie z MŚP.

 

Tryb udzielenia pożyczek

Program pożyczkowy realizowany jest wspólnie ze spółką „Poręczenia Kredytowe”.

 • Podstawę udzielenia pożyczki stanowi pisemny wniosek o udzielenie pożyczki złożony w spółce Poręczenia Kredytowe, wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi możliwość spłaty pożyczki.
 • Udzielenie pożyczki następuje na podstawie umowy pomiędzy Fundacją, w imieniu i na rzecz którego działa spółka „Poręczenia Kredytowe”, a Pożyczkobiorcą.
 • Regulamin udzielania pożyczek w ramach programu wspierania rozwoju MŚP na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich i wzór wniosku dostępne są w siedzibie spółki „Poręczenia Kredytowe”, a także w siedzibie Fundacji.

 

Więcej informacji na stronie www.poreczeniakredytowe.pl

 

 

Regulamin udzielania pożyczek "Wspieranie rozwoju MŚP" 368 KB