Program kredytowania „Wiarygodny Partner” 2014

Linia kredytowa przeznaczona na sfinansowanie wszelkich nakładów związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na terenach wiejskich. O kredyty mogą ubiegać się spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, inne podmioty prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Ważne informacje

 • Kwota kredytu od 20 tys. zł. do 1 mln zł.
 • Finansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości do 70% kapitału kredytu może stanowić poręczenie funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. (w województwie podkarpackim do 80% kapitału kredytu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego).
 • Kredyt przyznawany jest przez jeden z banków współpracujących z Fundacją.
 • Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę wynosi 3,20 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym.
 • Jednorazowa prowizja do 2% kwoty kredytu pobierana przez bank.
 • Okres na jaki udzielony zostanie kredyt jest uzależniony od jego przeznaczenia:
  • do 8 lat w przypadku kredytu na inwestycje w środki trwałe,
  • do 3 lat w pozostałych przypadkach,
  • na 12 miesięcy jako kredyt odnawialny.

 

Tryb udzielania kredytów

 • Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek, złożony w jednym z banków współpracujących z Fundacją wraz z dokumentami i informacjami potwierdzającymi możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania.
 • Bank wykonuje wszystkie niezbędne czynności związane z podjęciem decyzji kredytowej i udzieleniem kredytu.
 • Regulamin Programu „Wiarygodny Partner” i wzór wniosku dostępny jest w bankach współpracujących, a także w siedzibie Fundacji oraz w materiałach do pobrania.

Banki współpracujące przy udzielaniu kredytów:

SGB Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze w Spółdzielczej Grupie Bankowej
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone z nim banki spółdzielcze
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Bank Spółdzielczy w Brańsku
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
Bank Spółdzielczy w Łosicach
Bank Spółdzielczy w Przysusze
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
Bank Spółdzielczy w Szepietowie
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku

Regulamin udzielania kredytów_Wiarygodny Partner 93 KB