Najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy powinno nastąpić rozpoczęcie projektu?

Komisja Konkursowa zastrzega sobie ok. półtora – dwa miesiące na rozpatrzenie wszystkich nadesłanych wniosków.
Po ogłoszeniu listy laureatów beneficjenci otrzymają do podpisu umowy o udzielenie grantu. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej umowy Fundacja prześle na numer konta wskazany w umowie kwotę uzyskanego przez beneficjenta grantu. Tym samym środki finansowe mogą dotrzeć do beneficjenta w terminie ok trzech miesięcy od daty zakończenia kolejnej edycji konkursu granatowego. Sugerujemy więc, aby projekt lub działania w ramach projektu podlegające finansowaniu ze środków grantu nie rozpoczynały się wcześniej, niż minimum dwa miesiące po dacie zamknięcia danej edycji konkursu wniosków. Oczywiście w zależności od ilości złożonych do Fundacji wniosków, terminy te mogą ulec nieznacznym przesunięciom.

 

2. Czy KGW może być wnioskodawcą projektu sieciowego na kwotę 30 tys. zł?

W przypadku realizacji projektów sieciowych maksymalna kwota dofinansowania (30 tys. zł) jest odniesiona do projektu, a nie do wnioskodawcy. Wnioskodawca, zgodnie z regulaminem, może ubiegać się o 7,5 tys. zł (lub 10 tys. zł w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych partnera). Jeżeli kilku wnioskodawców ubiega się o dofinansowanie na ten sam projekt, co suma grantów wszystkich wnioskodawców nie może przekroczyć 30.000 zł.

 

3. Czy o grant w tym konkursie może starać się Społeczny Komitet, który nie jest nigdzie zarejestrowany, korzysta z konta Urzędu Miasta i Gminy?

Zgodnie z regulaminem Programu (§ 8 ust. 1 i 2) o granty mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia), jak również podmioty kolegialne, nieposiadające określonej formy prawnej (w tym m.in. komitety społeczne).

W przypadku braku własnego konta bankowego należy, zgodnie z przypisem nr 4 do wniosku o udzielenie grantu, złożyć deklarację użyczenia konta bankowego przez inny podmiot.

 

4. Co to jest projekt sieciowy?

Jest to projekt/przedsięwzięcie, które jest realizowane na terenie kilku gmin lub sołectw przez podmioty mające siedzibę na terenie tych gmin lub sołectw na mocy stosownej umowy. Oznacza to, że każdy z podmiotów wykonuje część przypadającą do realizacji na terenie swojej siedziby, a od tej realizacji zależy sukces całego projektu. Niezrealizowanie jednej z części projektu skutkuje niepowodzeniem całego projektu. Projektem sieciowym może być m.in.: budowa ścieżki edukacyjnej przez teren kilku sołectw, zorganizowanie wiosek tematycznych, miejsc z duszą, itp. Natomiast projektem sieciowym nie będzie powielenie tych samych działań na terenie kilu różnych sołectw lub gmin, np. budowa wiat przystankowych, występ zespołu w kilku wioskach/gminach, itp.

 

5. Jaki powinien być minimalny wkład własny?

Celowo nie określiliśmy w regulaminie programu minimalnego wkładu własnego. Proszę więc przyjąć, że oczekujemy największego wkładu własnego wnioskodawcy, na jaki w ramach realizacji tego projektu go stać. Wkładem własnym nie muszą być wyłącznie środki finansowe – w uzasadnionych przypadkach może to być również wkład rzeczowy.

 

 

6. Czy grant przyznawany jest w formie zaliczki, czy jest to refundacja poniesionych wydatków?

Grant jest wypłacany w wysokości wynikającej z decyzji Komisji Konkursowej oraz zawartej z beneficjentem umowy z przeznaczeniem na realizację tej projektu, która została wskazana do sfinansowania środkami Fundacji. Wypłata następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy o grant.