Analiza „Bariera rośnie”

Raport powstał w oparciu o wyniki egzaminu gimnazjalnego, opublikowane przez CKE. Jest uzupełnieniem raportu z 2010 r., pt. „Angielski – czyja szansa?”. Analiza potwierdza, że to język angielski może stanowić główną przeszkodę dla znacznej części młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych, czyli do kolejnego etapu edukacji.

Raport, opracowany przez EFRWP, dowodzi, że uczniowie ze szkół wiejskich osiągają znacząco niższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego niż ich rówieśnicy w miastach. Analiza wyników zamieszczonych w sprawozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 2011 roku potwierdza, że z roku na rok dysproporcje te pogłębiają się.

Szczególne zaniepokojenie budzi różnica między wynikami uczniów ze szkół wiejskich a wynikami uczniów z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. O ile jeszcze w 2009 roku różnica ta wynosiła 6 punktów, to trzy lata później, w 2011 roku, wzrosła do prawie 7 punktów. Należy podkreślić, że tak znaczące zróżnicowanie wyników (niekorzystne dla terenów wiejskich) występuje wyłącznie w przypadku egzaminu z języka angielskiego.W zakresie wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej oraz humanistycznej różnice są znacząco niższe lub nie występują wcale.

A zatem to język angielski może stanowić główną przeszkodędla znacznej części młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych, czyli do kolejnego etapu edukacji.