Analiza kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych dla celów rolnictwa i obszarów wiejskich

W ostatnich dwudziestu pięciu latach susze w Polsce pojawiają się częściej, są coraz intensywniejsze i obejmują znaczne obszary kraju. Dalsze zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska hydrologiczne – susze i powodzie będą w kolejnych latach jednymi z najpoważniejszych zagrożeń dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Już teraz w Polsce trwale zagrożonych suszą jest 35% gruntów ornych, a blisko 70% powierzchni użytków zielonych znajduje się na obszarach z deficytem wody.

W prezentowanym raporcie pt. „Analiza kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych dla celów rolnictwa i obszarów wiejskich” główny nacisk położono na potrzebę zbadania i opisania możliwości wykorzystania dostępnych zasobów wodnych w Polsce dla celów rolnictwa i obszarów wiejskich na poziomie ogólnokrajowym oraz na wskazanie odpowiednich kierunków programowania i realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Raport został opracowany na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” przez Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych – Terenowa Grupa Rzeczoznawców w Warszawie w 2020 roku.

Autorzy raportu szczególną uwagę zwrócili również na problemy gospodarowania wodą w rolnictwie (systemy melioracyjne i retencyjne), przedstawili aktualny stan infrastruktury wodnej oraz wyszczególnili potrzeby dotyczące nowych inwestycji i modernizacji urządzeń istniejących. Podjęto także próbę przedstawienia strategii działań dotyczących gospodarowania wodami na obszarach wiejskich w Polsce.