„Koncepcja reformy systemu ubezpieczeń społecznych”

W niniejszym raporcie przedstawiono koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników. Obecny system ubezpieczeń dla rolników jest kosztowny, a także postrzegany jako niesprawiedliwy. Z drugiej jednak strony, jego nagła likwidacja oznaczałaby istotny wzrost obciążeń, zwłaszcza dla małych gospodarstw. EFRWP zaproponował innowacyjne rozwiązanie.

Dostrzegając problem, a zarazem potrzebę zmian, w niniejszym raporcie przedstawiono koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników. W nowym systemie, administrowanym przez KRUS lub ZUS, z preferencyjnego ubezpieczenia mogliby korzystać wyłącznie rolnicy, posiadający niskie dochody. Poza nim znalazłyby się osoby osiągające ponad 50% przychodów poza sektorem rolniczym oraz rolnicy, których dochody uzasadniają objęcie ich ubezpieczeniem w systemie powszechnym o zdefiniowanej składce (w tym w kapitałowych otwartych funduszach emerytalnych), gdzie wysokość świadczenia zależy od zgromadzonego kapitału i okresu pobierania świadczenia (zależnego od wieku rozpoczęcia pobierania świadczenia).