Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego pod kątem barier ograniczających ich realizację

Raport pt. „Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego pod kątem barier ograniczających ich realizację” podejmuje tematykę rozdrobnienia gruntów rolnych w Polsce oraz czynników, które determinują zarówno rozdrobnienie gospodarstw rolnych, jak i procesy służące scalaniu. Raport został przygotowany na podstawie doświadczeń ze scalania w województwie podkarpackim, gdzie występuje bardzo duża szachownica gruntów, ale także, gdzie procent scalania gruntów jest wysoki w skali całego kraju.

W opracowaniu zawarto także rekomendacje dotyczące procedur scaleń i wymiany gruntów, w tym m.in. powiązanie ich z jednoczesnym opracowaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie MPZP spoza budżetu Gminy czy zlecenie prac geodezyjnych wyspecjalizowanym podmiotom. Autorzy raportu przedstawili również rozwiązania, których celem jest przyspieszenie procedur scaleń, wymiany gruntów i zagospodarowania poscaleniowego, obejmujące rozwiązania administracyjne, prawne oraz finansowe.

Raport został opracowany przez zespół ekspertów w składzie: prof. dr hab. inż. Karol Noga, dr inż. Zygmunt Sosnowski, dr inż. Monika Balawejder, dr inż. Katarzyna Matkowska, dr Anna Mazur z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej oraz dr hab. inż. Jan Buczek z Uniwersytetu Rzeszowskiego.