Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich UE

W dobie kryzysu w strefie euro, konfliktów zbrojnych na Wschodzie oraz narastających tendencji odśrodkowych w państwach członkowskich UE – coraz częściej pojawiają się opinie, że Unia stoi na rozdrożu. Towarzyszą im wątpliwości co do tempa i kierunku, w jakim rozwija się Unia. Czy rozbieżne interesy państw-liderów mogą skutkować destabilizacją europejskiego ładu? Raport „Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej” ukazuje, jaki wpływ na kształt Wspólnoty miała, ma i jaki może mieć Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

Dotychczas różnice w postrzeganiu roli UE były czynnikiem stymulującym jej rozwój. Kryzys gospodarczy spowodował jednak wzrost nastrojów antyunijnych, przejawiający się między innymi w bardzo dobrych wynikach wyborczych formacji eurosceptycznych w krajach członkowskich. Ten narastający sceptycyzm wobec Unii stanowi dla autorów raportu punkt wyjścia do prezentacji kierunków i celów polityki europejskiej państw-liderów UE oraz ukazania jej korzeni na tle ich powojennej historii.

Autorzy raportu jednogłośnie podkreślają, że należy bacznie obserwować zmiany, jakie zachodzą w polityce zagranicznej liderów UE. To, w jaki sposób i jak szybko będą uwidaczniały się rozbieżne interesy państw członkowskich, może wpłynąć na kształt Unii w przyszłości.