Raport „Wspólna Polityka Rolna 2013 roku – reforma na rozdrożu”

Raport zawiera propozycje modyfikacji reformy Wspólnej Polityki Rolnej, przedstawionej przez Komisję Europejską. Prezentowane w nim założenia wskazują m. in. na możliwość ujednolicenia stawek tzw. „geeningu” oraz ograniczenie średniej płatności podstawowej w UE do przedziału 80-120%. Ptzyjęcie tych zmian spowodowałoby zmniejszenie dysproporcji w poziomie płatności bezpośrednich dla rolników z różnych krajów unijnych.

Raport powstał w odpowiedzi na pakiet legislacyjny, opublikowany w październiku 2011 roku przez Komisję Europejską ,dotyczący przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. W raporcie zostały opisane propozycje Komisji, w szczególności odnoszące się do I filaru WPR oraz ich możliwe konsekwencje dla polskiego i europejskiego rolnictwa.

Wśród propozycji Komisji, które wzbudziły wiele emocji, a zarazem wątpliwości, znalazły się m.in. kwestia podziału środków finansowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, schemat praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. „greening”), propozycja płatności dla młodych rolników czy system uproszczonego wsparcia dla drobnych gospodarstw.

Zaproponowany przez Komisję Europejską podział środków finansowych pomiędzy państwami członkowskimi miał zakładać sprawiedliwe i zrównoważone zasady rozdziału wsparcia. W rzeczywistości został oparty na historycznym modelu intensywności produkcji rolnej. W konsekwencji tak zaproponowanego podziału środków finansowych, płatności (tj. „greening”), które z założenia powinny być sprawiedliwie rozdzielone pomiędzy państwami – są zróżnicowane. Dlatego też w niniejszym raporcie zaprezentowano jeden z możliwych wariantów dochodzenia do jednolitego modelu płatności bezpośrednich w Unii Europejskiej, który zakłada m.in. ujednolicenie stawek za „geening”, czy też ograniczenie średniej płatności podstawowej w UE do przedziału 80-120%.