Systemy i skala produkcji a obciążenia środowiskowo-klimatyczne

Raport „Systemy i skala produkcji a obciążenia środowiskowo-klimatyczne” został przygotowany na zlecenie Fundacji EFRWP przez Zespół Pracowników Zakładu Ekonomiki Gospodarstw Rolnych i Ogrodniczych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Autorzy raportu podjęli się analizy zagadnień związanych z ekonomicznymi potrzebami koncentracji i specjalizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, zajmujących się m.in. chowem zwierząt i związanymi z nimi zagrożeniami środowiskowymi i klimatycznymi. W raporcie przedstawiono również m.in. zmiany w poziomie i strukturze towarowej produkcji rolniczej wyrażonej w cenach bieżących w latach 2004-2018, zmiany w poziomie i strukturze handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi, zmiany w strukturze gospodarstw w Polsce w latach 2013-2016, oddziaływanie systemów produkcji rolniczej na środowisko i klimat.

Główna konkluzja płynąca z przeprowadzonych badań to brak potwierdzenia tezy o przewadze małych gospodarstw w zakresie korzystnego oddziaływania na środowisko i klimat. Jak pokazują badania, aż 50% małych gospodarstw nie stosuje nawożenia nawozami naturalnymi (obornikiem), co przyczynia się do degradacji gleby. Autorzy stoją na stanowisku, że korzystniej na środowisko wpływają gospodarstwa o większej powierzchni i skali produkcji, mające większe możliwości stosowania różnych rozwiązań. Np. chów zwierząt o większej skali produkcji, wbrew potocznym opiniom, nie musi nadmiernie obciążać środowiska. Decydują o tym stosowane technologie produkcji i stopień profesjonalizacji producentów rolnych.