Uwagi Fundacji EFRWP do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W odpowiedzi na zaproponowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przygotowała uwagi do w/w dokumentu.

Wśród uwag znalazły się takie, które były związane z m.in.: niewystarczająco odpowiednim i niespójnym opracowaniem analizy SWOT (której wyniki nie znajdują w pełni odzwierciedlenia w proponowanych działaniach) oraz z brakiem propozycji podziału środków finansowych na  poszczególne działania, która wydaje się być kluczowa, jeśli chodzi o  wskazanie kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej.