Wpływ reformy oświaty na dostęp młodzieży wiejskiej do edukacji ponadpodstawowej

Raport pt. „Wpływ reformy oświaty na dostęp młodzieży wiejskiej do edukacji ponadpodstawowej” został przygotowany na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przez zespół Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz – Quant Tank pod kierownictwem Stanisława Kluzy.

Celem analizy było uzyskanie odpowiedzi na pytania, czy reforma systemu oświaty z 2017 roku miała wpływ na dostęp młodzieży wiejskiej do edukacji na poziomie ponadpodstawowym, a jeżeli tak, to w jaki sposób na niego wpłynęła oraz jakie działania można podjąć, by go poprawić.

Źródłem danych wykorzystywanych do odpowiedzi na postawione pytania były własne badania jakościowe i ankietowe, a także statystyka publiczna i wcześniejsze opracowania dotyczące analizowanej problematyki. Niniejszy raport nie dostarcza całościowego obrazu efektów ostatniej reformy oświaty, lecz podsumowuje dostępną wiedzę na temat wybranego aspektu wpływu zmian systemowych na nierówności edukacyjne w odniesieniu do wybranego typu obszarów kraju i wybranego etapu edukacji.

Autorzy podkreślają, że dostęp młodzieży z terenów wiejskich do edukacji na poziomie ponadpodstawowym ogranicza przede wszystkim odległość szkół od ich miejsca zamieszkania w połączeniu ze słabo rozwiniętymi i niedopasowanymi do potrzeb systemu transportu zbiorowego. W rezultacie „zmniejszona” jest pula potencjalnych szkół ponadpodstawowych dla uczniów z małych miejscowości, a udział w zajęciach dodatkowych jest znacznie utrudniony ze względu na rozkłady autobusów, które przywożą i zawożą młodych ludzi do domów.

Zdaniem autorów, pod tym względem reforma oświaty z 2017 roku jest korzystna dla uczniów na etapie klasy VII i VII szkoły podstawowej, lecz staje się niekorzystna na etapie klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie z małych miejscowości muszą się zmierzyć – w młodszym niż przed reformą wieku – z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi nowa, odległa szkoła, nie mając możliwości samodzielnego dojazdu (samochodem czy motocyklem) i często nie będąc gotowymi pod względem emocjonalnym do rozłąki z rodzicami. Problemy te nasila zjawisko „podwójnego rocznika”, wynikające ze sposobu wdrażania reformy, a jedynie czasowo odsunięte na bok przez nauczanie zdalne w warunkach pandemii koronawirusa.