O programie SPP

Samorządowy Program Pożyczkowy to linia pożyczkowa przeznaczona dla samorządów gminnych i powiatowych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich, takich jak:

 • budowa i modernizacja placówek oświatowych
  • przedszkoli, szkół podstawowych, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych
  • infrastruktury towarzyszącej, obiektów sportowo-rekreacyjnych, ogrodzeń tych obiektów, obiektów magazynowo-gospodarczych itp.
 • budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych
  • przewodów wodociągowych magistralnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.)
  • przewodów wodociągowych rozdzielczych, obejmujących przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie
  • budynków z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażonych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne
  • urządzeń technicznych i technologicznych (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno-powietrzne, itp.) służących do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorników do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp.
  • urządzeń zagospodarowania terenu, takich jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.
 • budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
  • oczyszczalni ścieków komunalnych
  • kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych,
  • oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej
  • przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina
 • budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych
  • dróg publicznych gminnych i powiatowych
  • infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych
 • zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomas.

Ważne informacje

 • Maksymalna kwota pożyczki – 1,5 mln zł.
 • Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3M (średnia wartość wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego w kwartale poprzedzającym termin wymagalności danej płatności zgodnie z harmonogramem) jednak nie mniej niż 2,5 punktu procentowego.
 • Okres kredytowania – 5 lat w tym okres karencji nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 • Finansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego.
 • Możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności przeprowadzania przetargu (zgodnie z opinią Centrum Przetargów Publicznych).
 • Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku do Fundacji.
 • Zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel in blanco + deklaracja wekslowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulamin SPP 2022

Zasady udzielania pożyczek

 • Nabór odbywa się w trybie konkursowym. Ogłoszenie o naborze wniosków umieszczane jest na stronie efrwp.pl w aktualnościach. Nabór rozpoczyna się 10 dni po publikacji ogłoszenia i kończy się wraz z upływem wskazanego w nim terminu.
 • Wnioski można składać w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres pozyczki@efrwp.com.pl bądź pocztą tradycyjną.
 • Każdy złożony wniosek poddawany jest ocenie formalnej, a następnie finansowej. Następnie wnioski są analizowane merytorycznie – oceniany jest wpływ i znaczenie inwestycji na rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowe punkty przyznawane są za kolejność złożenia wniosku.
 • Status laureatów uzyskają wnioskodawcy, którzy zdobędą największą liczbę punktów. Informacja o możliwości otrzymania pożyczki jest przesyłana drogą mailową.

 

W przypadku otrzymania szczegółowych informacji o Samorządowym Programie Pożyczkowym prosimy o kontakt z Beatą Obradović – tel. 22 639 87 63, b.obradovic@efrwp.com.pl