Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

24/05/18 Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)

Informujemy wszystkich uczestników naszych Projektów oraz osoby współpracujące, że z dniem 25 maja 2018 r. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Fundację Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@efrwp.com.pl lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres Administratora Danych tj. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w Warszawie ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa.

Informujemy, że dane osobowe uczestników projektów pozyskujemy na podstawie wniosków lub formularzy, które przetwarzamy w celu realizacji projektów oraz dalszej promocji działalności Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest ustalany indywidualnie dla każdego projektu w oparciu o przepisy prawa oraz wymogi Instytucji Państwowych, które mogą obligować Fundację do przetwarzania danych przez określony czas, a ponadto są uzależnione od okresu przez jaki są świadczone usługi oraz okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora. Państwa dane udostępniamy wyłącznie instytucjom i podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom, którym powierzyliśmy te dane w związku z zadaniami jakie wykonują na nasze zlecenie niezbędnymi do realizacji naszych usług.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa tj. art. 6 ust 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach, marketingowych, kontaktowych, w tym poprzez formularz kontaktowy podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i  zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skonsultować się z Administratorem lub wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Z poważaniem,

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund