Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” (MROW) to zainicjowany w 2012 roku projekt badawczy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Jego celem jest cykliczna obserwacja przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi.

Badanie MROW obejmuje problematykę demograficzną, a także zagadnienia związane z dostępnością przestrzenną, sektorem rolniczym i pozarolniczym, stopniem dezagraryzacji gospodarki lokalnej, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, edukacją, zamożnością i warunkami bytowymi społeczeństwa oraz z aktywnością społeczną.

Badanie jest prowadzone w oparciu o dane pozyskiwane ze wszystkich 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, wykorzystywane są w nim również dane z instytucji publicznych, takich jak GUS, ZUS, KRUS czy ARMiR oraz ministerstw, urzędów marszałkowskich czy urzędów gmin.

Specyfika badania MROW oraz jego założenia metodologiczne tj. realizacja we wszystkich gminach w Polsce, wieloletni, cykliczny proces badawczy, badanie szczegółowych elementów składowych, które decydują o rozwoju obszarów wiejskich oraz analiza danych pozyskanych z wielu źródeł sprawiają, że projekt posiada unikalny charakter w skali kraju. Innymi słowy to precyzyjna diagnoza społeczno-gospodarcza obszarów wiejskich, wykadrowana do poziomu każdej gminy w Polsce. Łącznie przy analizie rozwoju obszarów wiejskich przetwarzanych jest około 1 miliona informacji, które ostatecznie złożone są w obraz poziomu, struktury i dynamiki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Wyniki MROW, podzielone na poszczególne etapy badawcze, są publikowane co dwa lata w formie raportów. Ich podsumowanie odbywa się podczas dedykowanych konferencji naukowych z udziałem autorów badań.